Regulamin

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://e-iglaki.pl prowadzony jest przez firmę 

  

  DANE FIRMOWE: 
NAZWA: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 
ADRESS: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów 
NIP: 6472519066 

  

NUMER KONTA: 

mBank 

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453 

  

   REGON: 241436430 

  

   Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Godów 
Numer w rejestrze: nr WDEDG 1775/2009 

  

  

DANE FIRMOWE: 

  

NAZWA: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 

  

ADRES: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów 

  

NIP: 6472519066 

  
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

 mBank 

 66 1140 2004 0000 3802 6646 8453 

  

  

  

  

  

§ 1 

  

Postanowienia ogólne 

  

  

  

1.           Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.e-iglaki.plwww.e-iglaki.czwww.e-heckenpflanzen.eu prowadzony jest przez firmę: 

  

  

  

DANE FIRMOWE: 

  

NAZWA: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 

  

ADRES: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów 

  

NIP: 6472519066 

  

REGON: 241436430 

  

  

  

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

  

mBank 

  

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453, 

  

której działalność gospodarczą zarejestrował Wójt Gminy Godów w rejestrze nr: WDEDG 1775/2009. 

  

  

  

2.           Definicje: 

  

•              Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.e-iglaki.plwww.e-iglaki.czwww.e-heckenpflanzen.eu za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, 

  

•              Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, 

  

•              Sprzedawca - 

  

•              Kupujący - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, 

  

•              Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

  

•              Formularz rejestracji - dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta, 

  

•              Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,  w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach, 

  

•              Formularz zamówienia - dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie zamówienia, 

  

•              Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą, 

  

•              Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, 

  

•              Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, 

  

•              Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu. 

  

3.           Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

  

4.           Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

  

  

  

  

  

§ 2 

  

Warunki złożenia zamówienia 

  

  

  

1.           Kupujący obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

  

2.           Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

3.           Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem. 

  

4.           Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia: 

 •              złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego, 

 •              złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej – email, 

 •              złożenie zamówienia drogą telefoniczną, 

 •              złożenie zamówienia za pomocą faxu. 

  

 Zamówienia mailowe powinny zawierać nazwę produktów, ilość, wybór formy płatności oraz dane teleadresowe do wysyłki. 

  

5.           Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego). 

  

6.           Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. 

  

7.           Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą wygenerowania indywidualnego numeru ID zamówienia lub/i otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.  

  

8.           Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących zamówienia nie mogą być anulowane. 

  

9.           Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo dostawy do 21 dni roboczych oraz prawo do zmiany terminu dostawy, która może być zależna od m.in. warunków atmosferycznych, itp. 

  

10.        W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie, i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin. 

  

  

  

  

  

 
§ 3 

  

Gwarancja 

  

  

  

1.          Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) przesyłane rośliny zaliczamy do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu.  

  

2.           Gwarancją objęte są bulwy, cebule i nasiona zakupione w III, IV, IX i X, gdzie gwarancja wynosi 14 dni od dnia dostawy, natomiast w pozostałym okresie wynosi 7 dni od dnia dostawy. 

  

3.           Gwarancją objęte są rośliny balotowane oraz rośliny w donicach zakupione  w III, IV, IX i X, gdzie gwarancja wynosi 1 miesiąc od dnia dostawy, natomiast w pozostałym okresie wynosi 14 dni od dnia dostawy. 

  

4.           Gwarancją są objęte rośliny z gołym korzeniem zakupione w III, IV, IX i X, gdzie gwarancja wynosi 1 tydzień od dnia dostawy, natomiast w pozostałym okresie gwarancja nie przysługuje. 

  

5.           Klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby firmy. Po uzgodnieniu z klientem istnieje możliwość podesłania kuriera po reklamowany towar, bądź zostaną w całości zwrócone koszty odesłania przez klienta do naszej firmy towaru. 

  

6.           W przypadku nieuzasadnionej reklamacji klient zostanie obciążony kosztem zwrotu, jak i ponownej wysyłki towaru. 

  

7.           Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. 

  

8.           Reklamacje oraz zwroty pieniędzy są realizowane w terminie do 14 dni roboczych. 

  

9.      W przypadku gdy rośliny dojdą inne niż zamówione; połamane, w innych rozmiarach lub gatunkach należy zgłosić roszczenia do 24 godzin od otrzymania przesyłki. 

  

10.           Reklamacje rozpatrywane będą jedynie za okazaniem dowodu zakupu (paragon, faktura). 

  

11.        Warunkiem uzyskania gwarancji jest posadzenie i pielęgnacja rośliny zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tzn.: 

 •              podłoże powinno być odpowiednio przygotowane 

 •              JAK SADZIĆ ROŚLINY W DONICACH, BALOTOWANE I Z GOŁYM KORZENIEM? - Po otrzymaniu paczki od kuriera rośliny należy wyjąć z kartonu. Jeżeli towar jest w donicach, bądź multipletach podlewamy rośliny, natomiast towar z gołym korzeniem moczymy w wodzie o temperaturze powietrza przez około 1 h (nie może być zbyt duża amplituda temperatur). Następnie prosimy o przygotowanie rowu o szerokości i głębokości 40 cm na długości docelowego posadzenia żywopłotu. Do sadzenia należy używać torfu dla iglaków o ph 4,5-5,5. Taki torf trzeba zmoczyć i wymieszać tak, aby powstała tzw. „ciapa”. Taką mieszanką zalać cały rów i sadzić w nim iglaki. Podlewamy rano i wieczorem.W dni upalne nie podlewamy na słońcu, aby ich nie spalić. Przez pierwszy miesiąc należy koniecznie zastosować podlewanie wodą z ukorzeniaczem (kristalon żółty) rano i późnym wieczorem 3 razy w tygodniu powtarzając czynność minimum 10 razy ( 1 kg – 1000 l) . 

  

Zalecamy używanie następujących proporcji dla jedego podlania. 

 

Dla roślin poniżej 50cm należy użyć 15l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 15g. Ukorzeniacza wymieszanego z 15l wody.

 

Dla roślin w przedziale 50-80cm należy użyć 25l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 25g. Ukorzeniacza wymieszanego z 25l wody.

  

Dla roślin w przedziale 80-160cm należy użyć 50l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 50g. Ukorzeniacza wymieszanego z 50l wody. 

  

Dla roślin w przedziale 160-250cm należy użyć 100l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 75g ukorzeniacza wymieszanego z 75l wody. 

 

Dla roślin w przedziale 250-300cm należy użyć 150l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 100g ukorzeniacza wymieszanego z 100l wody. 

 

Dla roślin w przedziale 300-400cm należy użyć 250l torfu 4,5-5,5ph oraz dla jednego podlania roślin należy użyć 150g ukorzeniacza wymieszanego z 150l wody. 

  

•              w przypadku, gdy roślina została zasadzona niezgodnie z powyższą instrukcją – gwarancja nie przysługuje 

  

•              dodatkowo, by uznano gwarancję za zasadną, torf musi być zakupiony w naszej firmie lub musi być zakupiony w innej firmie specjalizującej się w sprzedaży, bądź handlu torfem, z uwzględnieniem na fakturze nazwy i odpowiedniego   ph 4,5-5,5, przy czym data faktury nie może być starsza niż 24 h od otrzymania roślin od kuriera 

  

•              sprzedający udzielając gwarancji wychodzi z założenia, że kupujący będzie pielęgnował rośliny zgodnie z zasadami pielęgnacji dla danego gatunku roślin (odpowiednia głębokość nasadzenia, rodzaj gleby, przygotowanie gleby, nawożenie i podlewanie) 

  

•              w przypadku wystąpienia siły wyższej, szczególnie w przypadku klęski suszy, mrozu, zaatakowania przez szkodniki etc. gwarancja nie obowiązuje. 

  

10.            Na wyraźne żądanie kupującego może zostać udzielona gwarancja na okres 1 roku, jednakże tylko i wyłącznie po uprzednim porozumieniu się z naszą Firmą, bowiem każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. 

  

11.        Sprzedający nie daje gwarancji na przyjęcie się roślin. 

  

12.        Wszystkie podane rozmiary roślin mogą odbiegać o 10% w dół lub w górę, różnice te są dopuszczalne w przypadku produktów natury i nie stanowią braku jakości. 

  

13.        Wzory pokazują przeciętne cechy rośliny. Nie wszystkie rośliny muszą być identyczne ze wzorem. 

  

  

  

  

  

  

  

§ 4 

  

Płatności 

  

  

  

  

  

1.           Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. 

  

2.           Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy. 

  

3.           Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności: 

  

✔     płatność za pobraniem, 

  

✔     płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, 

  

✔     płatność gotówką (przy odbiorze produktu), 

  

✔     płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. Dotpay, PayU, PayPal etc., 

  

4.            Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, informując o tym kupującego drogą mailową lub telefoniczną. 

  

5.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

  

6.                W przypadku nieterminowej płatności, najpóźniej 30 dni od daty faktury lub daty przyjęcia towaru, będą naliczane ustawowe odsetki. 

  

  

  

  

  

  

  

§ 5 
Wysyłka i opakowanie oraz obowiązek dostawy 

  

  

  

1.           Transport odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się z winy kupującego, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru roślin przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego. 

  

2.           Sprzedający zobowiązuje się do solidnego zapakowania towaru. 

  

3.           W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych takich jak susza, grad, mróz lub innych niezawinionych przez sprzedającego przyczyn (np. strajk, zmiana waluty, inne przeszkody uniemożliwiające funkcjonowanie firmy), termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia przeszkody. Jeżeli z powodu wymienionych przyczyn dostawa jest niemożliwa, sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Ewentualne żądania odszkodowania ze strony kupującego nie będą akceptowane. 

  

  

  

  

  

  

  

§ 6 

  

Zastrzeżenie własności 

  

  

  

1.           Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty, tzn. do momentu spłacenia przez kupującego wszelkich przysługujących nam zobowiązań łącznie z odsetkami. 

  

2.           Sprzedający nie traci prawa do dostarczonych roślin również wtedy, gdy kupujący dokonał ich zasadzenia na swoim lub obcym terenie. 

  

3.           Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji towaru, poprzez odpowiednie przechowywanie, posadzenie, nawożenie i podlewanie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§ 7 

  

Prawo do odstąpienia od umowy 

  

  

  

1.           Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 

  

2.           Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 

  

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

  

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

  

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

  

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

  

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 

  

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

  

g) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

  

h) umów zawartych w drodze aukcji publicznej. 

  

3.      Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: etomazzo@o2.pl lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. 

  

4.        Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

  

5.         Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

  

6.         Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

  

7.     Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

  

8.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

  

9.       W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  

10.      Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

  

11.       W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy. 

  

12.         Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

  

  

  

§ 8 

  

Transport - dostawa 

  

1.            W przypadku dostawy naszym transportem, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej uzgodnionego terminu w przypadku: 

- awarii samochodu 

- komplikacji w trakcie transportu 

- choroby kierowcy 

- złych warunków atmosferycznych 

- zdarzeń losowych (wypadki, prace drogowe, korki itp.) 

  

2.            Zastrzegamy sobie prawo do dostaw 24h / 7 dni w tygodniu. 

  

3.            Nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione koszty, w przypadku umówienia się kontrachetna z firmą ogrodniczą lub osobami które mają wykonać usługę sadzenia na dany termin sadzenia roślin. 

  

4.            Z firmą ogrodniczą lub osobami które mają wykonać usługę sadzenia należy się umawiać po otrzymaniu towaru. 

  

5.            W przypadku wysyłki paczką nie odpowiadamy za uszkodzenie/zniszczenie paczki przez przewoźnika. Sytuację należy wyjaśniać przy dostawie z kurierem. 

  

  

§ 9 

  

Reklamacja 

  

  

  

1.           Kupujący może składać Sprzedawcy pisemne reklamacje dotyczące zawartej Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami na adres Firmy: E-ToMaZZo Tomasz Zielecki, ul. 1 Maja 4, 44-348 Skrzyszów. 

  

2.           Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby firmy. Po uzgodnieniu z Klientem, zostanie podesłany kurier po reklamowany towar bądź zostaną w całości zwrócone koszty odesłania do Nas towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztem zwrotu, jak i ponownej wysyłki przedmiotu. 

  

 3.           Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana okażą się niemożliwe lub zbyt kosztowne, a zgłoszona usterka będzie istotna, kupujący może odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu pieniędzy. 

  

4.           Do złożenia reklamacji konieczny jest paragon lub faktura potwierdzające nabycie towaru u danego Sprzedawcy. 

  

5.            Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

  

•              imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

  

•              datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

  

•              przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

  

•              wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację wraz z opisem procedury sadzenia, 

  

•              załączony dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury, 

  

•              załączony dowód zakupu torfu w postaci faktury, 

  

•              załączony dowód zakupu ukorzeniacza – (kristalon żółty) w postaci faktury, 

  

          wzór reklamacji zawiera Załącznik nr 2. 

  

6.           Jeżeli podane w reklamacji dane lub informaje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

  

7.          Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres poczty tradycyjnej. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§ 10 

  

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

  

  

  

1.                  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. 

  

2.                  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupującypodając przy składaniu zamówienia swoje dae osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającegow celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

  
Dane osobowe są przetwarzane: 
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 
 
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 
8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się poprzez email: e-iglaki@o2,.pl 
 
8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 

  

  

  

  § 11 

  

Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu 

  

  

  

1.                                      Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest Godów. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Wodzisławiu Śląskim, bądź każdy inny sąd na terenie kraju wskazany przez Klienta. 

  

  

  

  

  

  

  

§ 12 

  

Klauzula rozstrzygająca 
 

  

  

  

1.            W przypadku sporów fachowych, dotyczących w szczególności jakości roślin, zostanie powołany przez jedną ze stron niezależny rzeczoznawca. Powołanie rzeczoznawcy nie wyklucza możliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego. 

  

  

  

  

  

  

  

§ 13 

  

Przepisy końcowe 

  

  

  

1.              Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

  

2.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

  

3.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po    7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

  

4.                  Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

  

5.                   Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

6.                 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe. 

  

7.                  Firma E-TOMAZZO zobowiązuje się dostarczać rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

  

8.               Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

  

9.             Regulamin obowiązuje od dnia 25 Grudnia 2014 roku. 

  

 
DANE FIRMOWE: 

  

NAZWA: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 

  

ADRES: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów 

  

NIP: 6472519066 

  

  

  

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Godów 
Numer w rejestrze: nr WDEDG 1775/2009 

  

Dane kontaktowe: 
E-TOMAZZO TOMASZ ZIELECKI 
1 MAJA 230 
44-340 GODÓW 
MAIL: etomazzo@o2.pl 
MAIL: THOMASZZIELECKI@GMAIL.COM 
TELEFON DO BIURA: 
+48 6666 333 00 
+48 505 800 785 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com


tel: +48 666 633 300     email: etomazzo@o2.pl
* prosimy o telefony w godzinach 8:00 - 17:00 w dniach roboczych. W celach szkoleniowych i podnoszenia jakości usług nasze rozmowy są nagrywane, jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o rozłączenie się.
Kontakt w sprawie zamówień:
+48 666 633 300, +48 888 220 222, +48 888 880 300, +48 666 666 031, +48 505 800 785
zamknij X
Witaj, nie znalazłeś nic ciekawego?

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami cenowymi - zapraszamy na nasz Facebook.

Informujemy także o nowym asortymencie... bądźmy w kontakcie - polub nas